algemene-voorwaarden

Versie 1.0 Gedeponeerd 16 juni 2009

In deze voorwaarden wordt gesproken over abend IT BV, dit is de statutaire naam van de besloten vennootschap. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsnamen, waaronder OBVS Detachering, van abend IT BV.

Artikel 1: Toepassing

1.1 Op alle offertes van het bedrijf abend IT BV en de met haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aangeduid als abend IT BV) en alle overeenkomsten tussen abend IT BV en al haar klanten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door abend IT BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 De klant met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en abend IT BV.

Artikel 2: Aanbiedingen/Orders

2.1 Alle aanbiedingen van abend IT BV in de vorm van offertes, voorstellen, prijsopgaven, werkplanningen en vergelijkbare opgaven, alsmede de daarbij vermelde prijzen en condities, zijn vrijblijvend en staan gedurende twee weken open voor acceptatie door de klant, tenzij een andere geldigheidsduur is aangegeven of de aanbieding eerder is ingetrokken.

2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de klant gelden als onherroepelijk.

2.3  abend IT BV is slechts gebonden aan opdrachten en acceptaties van aanbiedingen indien en voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging. De overeenkomst tussen abend IT BV en de klant komt tot stand op het moment dat abend IT BV een door de klant ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 3: Verplichtingen abend IT BV

3.1 abend IT BV zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden, hierna aangeduid als “de werkzaamheden”, voor de klant naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2 abend IT BV zal bevorderen dat haar medewerkers bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het bedrijf van de klant zich gedragen overeenkomstig de bij de klant geldende werk- en huisregels, voor zover deze tijdig aan abend IT BV kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 4: Medewerking klant

4.1 De klant zal aan abend IT BV alle voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde gegevens, een en ander ter beoordeling van abend IT BV, al dan niet op verzoek van abend IT BV steeds tijdig aan abend IT BV ter beschikking stellen. De klant staat in voor de juistheid van deze gegevens.

4.2 De klant zal constructief meewerken aan het doorlopen van de met abend IT BV overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. De klant zal tevens zorgdragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van werkzaamheden door abend IT BV.

4.3 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van abend IT BV de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van de klant verkrijgen en stelt hen voorzover relevant de daartoe noodzakelijke pasjes e.d., alsmede bijbehorende instructies ter beschikking.

4.4 De klant stelt aan de medewerkers van abend IT BV de benodigde kantoorruimte en -faciliteiten ter beschikking en informeert hen over de bij de klant geldende werk- en huisregels.

Artikel 5: Uitvoering werkzaamheden

5.1 abend IT BV richt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel als naar haar oordeel mogelijk is naar de door de klant gehanteerde methodologieën, normen en richtlijnen. Voor het overige voert abend IT BV de werkzaamheden uit naar eigen inzicht.

5.2 Bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de klant zal abend IT BV de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorg dragen, een en ander ter beoordeling van abend IT BV.  abend IT BV is gerechtigd daarbij in overleg met de klant derden in te schakelen. abend IT BV is voorts gerechtigd de werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren, indien daartoe redelijke gronden aanwezig zijn.

5.3 abend IT BV is niet gehouden tegemoet te komen aan de wens van de klant om bepaalde door de klant aangewezen medewerkers van abend IT BV in te zetten bij de uitvoering van de werkzaamheden, maar zal wel zoveel redelijkerwijs mogelijk met die wens rekening houden. Indien abend IT BV de door de klant aangewezen medewerkers bij de werkzaamheden inzet, overeenkomstig de wens van de klant, garandeert zij niet dat deze medewerkers gedurende de gehele periode waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd beschikbaar zijn voor de werkzaamheden en daarvoor zullen worden ingezet.

5.4 Indien abend IT BV, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.3, op verzoek van de klant toch een garantie afgeeft dat zij gedurende een bepaalde periode waarbinnen de werkzaamheden, dan wel een deel daarvan, worden uitgevoerd, bepaalde medewerkers beschikbaar zal houden, is de klant gehouden om de honoraria voor die medewerkers over die gehele periode volledig te voldoen, ongeacht of gedurende die periode van de diensten van die medewerkers gebruik wordt gemaakt.

5.5 De klant heeft het recht aan abend IT BV te verzoeken een door abend IT BV ingezette medewerker te vervangen indien de klant van oordeel is dat de betrokken persoon niet voldoet. abend IT BV zal de desbetreffende medewerker, voor zover dat naar haar oordeel redelijkerwijs mogelijk is, vervangen indien er naar het uitsluitende oordeel van abend IT BV redelijke gronden voor het verzoek van de klant aanwezig zijn.

5.6 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van werkzaamheden zal geschieden in verschillende fasen, zal abend IT BV telkens pas aan de uitvoering van werkzaamheden voor een volgende fase beginnen, nadat de klant schriftelijk heeft verklaard dat de werkzaamheden in de voorafgaande fase op een juiste wijze zijn uitgevoerd en de klant de resultaten daarvan accepteert.

5.7 Indien een termijn is overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geldt deze termijn slechts bij benadering. Overschrijding van deze termijn door abend IT BV levert geen tekortkoming van abend IT BV in de nakoming van haar verplichtingen op en leidt niet tot enige aansprakelijkheid van abend IT BV jegens de klant voor schade, van welke aard dan ook, en geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel om enige verplichting voortvloeiende uit die overeenkomst en/of deze voorwaarden, op te schorten.

5.8 De overeengekomen termijn als bedoeld in artikel 5.7 wordt in ieder geval verlengd met de duur van de periode waarmee de werkzaamheden worden vertraagd door overmacht aan de zijde van abend IT BV en met de duur van de periode waarin de klant in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden.

5.9 Indien abend IT BV vooruitbetaling, dan wel het stellen van zekerheden voor betaling heeft verlangd, zal zij de werkzaamheden niet aanvangen zolang die vooruitbetaling niet is ontvangen en/of die zekerheden niet zijn verstrekt.

Artikel 6: Duur en beëindiging

6.1 Een tussen partijen gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden kan door elk der partijen te allen tijde worden beëindigd middels opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van twee kalendermaanden.

6.2 Indien de klant de overeenkomst op een kortere termijn dan is bepaald in artikel 6.1 wenst te beëindigen en abend IT BV met die kortere termijn instemt, is de klant gehouden de honoraria van de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren, over de gehele in artikel 6.1 voorgeschreven opzegtermijn volledig te voldoen, tenzij vast komt te staan dat abend IT BV die medewerkers vanaf het tijdstip dat de overeenkomst eindigde, elders heeft kunnen inzetten.

6.3 Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij, indien:

a. aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;

b. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van twee maanden, ofwel vast staat dat de overmachtssituatie langer dan twee maanden zal duren. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtssituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;

c. de andere partij enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en na terzake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen 30 dagen aan die verplichting te voldoen.

Artikel 7: Tarieven

7. 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de prijs die abend IT BV aan de klant in rekening brengt voor de werkzaamheden, berekend op basis van het aantal gewerkte dagen c.q. uren en de op het tijdstip van het aangaan van de betreffende overeenkomst geldende tarieven voor haar medewerkers. De in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door abend IT BV noodzakelijk gemaakte kosten van materialen en apparatuur, alsmede door medewerkers van abend IT BV overigens gemaakte kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, worden volledig aan de klant in rekening gebracht, tenzij door abend IT BV anders bepaald. De klant is gehouden deze kosten te voldoen.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. abend IT BV behoudt zich het recht voor van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen welke van invloed zijn op het tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.2 abend IT BV zal de klant vooraf inlichten omtrent de door haar per medewerker in rekening te brengen tarieven. abend IT BV is gerechtigd de te berekenen tarieven voor een medewerker te wijzigen:

a. indien de desbetreffende medewerker bij abend IT BV, dan wel bij de werkzaamheden voor de klant, voor een andere functie wordt ingezet waaraan een ander honorarium is verbonden, alsmede

b. na verloop van een jaar nadat de opdracht voor de werkzaamheden is verstrekt, alsmede

c. ingeval van salaris-verhogingen voortvloeiende uit algemene loonontwikkelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd binnen de maatschappij en/ of de dienstverleningssector.

7.3 De registratie van gewerkte dagen c.q. uren vindt plaats door middel van time-sheets die worden bijgehouden door de abend IT BV medewerkers en in elk geval één keer per maand namens de klant voor akkoord dienen te worden getekend. De klant is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen. Voor zover niet anders overeengekomen, houden de abend IT BV-medewerkers de bij de klant gangbare werktijden aan en omvat de normale werkweek het bij de klant gangbare aantal uren, met een maximum van 40. Werkzaamheden die worden verricht tijdens uren waarmee het normale aantal werkuren wordt overschreden, worden beschouwd als overwerk. Overwerk wordt in rekening gebracht tegen 150% van het overeengekomen uurtarief of in geval van weekend of erkende feestdagen tegen een tarief van 200% van het overeengekomen uurtarief.

7.4  abend IT BV factureert tenminste éénmaal per maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen dienen, tenzij anders is overeengekomen dan wel anders voortvloeit uit deze voorwaarden, zonder korting betaald te worden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de klant terstond in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Ingeval van niet-tijdige betaling is abend IT BV gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de klant, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of (enige) andere overeenkomst(en) met de klant te staken, of op te schorten, zonder dat dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van abend IT BV voor de gevolgen daarvan. abend IT BV is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel voorafgaande zekerheidstelling te verlangen, waaraan de klant in dat geval moet voldoen.

7.5 Het staat de klant niet vrij om enige vordering op abend IT BV, hoegenaamd en uit welken hoofd dan ook, te verrekenen met de door de klant aan abend IT BV verschuldigde bedragen.

7.6 Ondanks reclame ter zake van tekortkomingen in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, is de klant onverminderd gehouden tot medewerking aan de registratie van gewerkte dagen waarop die werkzaamheden zijn uitgevoerd, als bedoeld in artikel 7.3.

7.7 De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die  abend IT BV moet maken ter inning van haar vordering(en) op de klant of ter afdwinging van enig ander recht voortvloeiende uit de overeenkomst met de klant of deze voorwaarden, komen volledig voor rekening van de klant en worden geacht tenminste vijftien procent (15%) van de betreffende vordering te bedragen, met een minimum van € 500,-(zegge: vijfhonderd euro).

Artikel 8: Garantie/Aansprakelijkheid/Reclame

 8.1 abend IT BV heeft op grond van de overeenkomst een inspanningsverplichting tot het deugdelijk verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. abend IT BV is derhalve niet aansprakelijk voor het niet bereiken van enig expliciet of impliciet gesteld doel of resultaat, behoudens indien en voor zover daarover door abend IT BV uitdrukkelijk en schriftelijk garanties zijn gegeven.

8.2 Ingeval van tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden is abend IT BV tegenover de klant niet aansprakelijk voor directe zaak- en/of letselschade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van abend IT BV.

8.3 abend IT BV is tegenover de klant in geen geval aansprakelijk voor eventuele bedrijfs- en/of gevolgschade van welke aard en welke vorm dan ook.

8.4 abend IT BV noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het door abend IT BV uitvoeren van werkzaamheden voor de klant lijden. De klant vrijwaart abend IT BV en haar medewerkers van aanspraken van derden ter zake, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook. Medewerkers van abend IT BV zullen nimmer door de klant aansprakelijk worden gehouden.

8.5 In geen geval zal een eventuele aansprakelijkheid van abend IT BV leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan het door abend IT BV voor de betreffende werkzaamheden ontvangen of bedongen honorarium.

8.6 Het in artikel 8.5 bepaalde geldt niet indien  abend IT BV een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten en haar ter zake van de ontstane schade waarvoor zij aansprakelijk kan worden gehouden, dekking wordt verleend voor een hoger bedrag dan bedoeld in artikel 8.5, in welk geval abend IT BV schadevergoeding zal betalen tot het bedrag dat zij aan uitkering ontvangt op grond van die verzekering. Betaling zal in dat geval eerst plaatsvinden nadat abend IT BV de verzekeringspenningen van de verzekeraar heeft ontvangen.

8.7 Ongeacht hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, aanvaardt abend IT BV nimmer enigerlei aansprakelijkheid voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden van de klant en/of derden, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

8.8 Reclame ter zake van tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, dient te geschieden uiterlijk tien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd.

8.9 Het is de klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst, op te schorten wegens (beweerde) tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden ter zake waarvan door de klant is gereclameerd.

8.10 Bij elke overeenkomst tussen abend IT BV en de klant zal een termijn overeengekomen worden, waarbinnen tekortkomingen in de werkzaamheden door abend IT BV kosteloos worden hersteld, dan wel, indien zulks naar het oordeel van abend IT BV noodzakelijk is, werkzaamheden waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden uitgevoerd, mits ten aanzien van die tekortkomingen tijdig, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.8 is gereclameerd.

8.11 abend IT BV is niet gehouden haar verplichtingen ingevolge artikel 8.10 uit te voeren, indien:

a. haar aanwijzingen of adviezen ter zake het gebruik van en omgang met goederen, het volgen van procedures en al hetgeen daarmee samenhangt waarop de werkzaamheden betrekking hebben niet exact door de klant zijn opgevolgd;

b. de betreffende goederen of anderszins onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de aan abend IT BV bekend gemaakte bestemming.

8.12 Iedere vordering van de klant jegens abend IT BV vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering. Elke vordering tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat de schade ontstaat, dan wel, ingeval van niet direct constateerbare schade, op het moment dat de schade naar het oordeel van abend IT BV voor het eerst geconstateerd had kunnen worden.

8.13 Medewerkers van abend IT BV, of door abend IT BV voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, kunnen zich op alle aan de overeenkomst en deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij daarbij.

 Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van hun relatie met betrekking tot de andere partij ter kennis komt, tenzij het zaken betreft die van openbare bekendheid zijn of ten aanzien waarvan door de andere partij expliciet te kennen is gegeven dat geen geheimhouding wordt verlangd. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden toestemming weigeren het bestaan van een relatie tussen partijen publiekelijk bekend te maken.

9.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van beide partijen zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken en dergelijke, ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 10: Eigendom

10.1 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom – en alle rechten die daarmee op één lijn gesteld kunnen worden op door abend IT BV in het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor de klant gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met de klant ontwikkelde werken, rapporten, adviezen, know-how, methoden, systemen e.d., ongeacht de vorm die deze hebben, berusten bij abend IT BV.

10.2 Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft de klant een niet-exclusief gebruiksrecht op exemplaren van door abend IT BV in het kader van de uitvoering van werkzaamheden verstrekte werken, rapporten en adviezen, ongeacht de vorm die deze hebben. Dit gebruiksrecht komt uitsluitend toe aan de klant en ondernemingen waarvan de klant de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit. Het staat abend IT BV vrij ter bescherming van haar eigendomsrechten om na overleg met de klant aanvullende gebruiksvoorwaarden vast te stellen.

Het is de klant niet toegestaan dit gebruiksrecht om niet, tegen betaling of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan, of anderszins ter beschikking te stellen van enige derde, tenzij abend IT BV daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

10.3 Onder het in artikel 10.2 omschreven gebruiksrecht vallen uitdrukkelijk niet know-how, methoden, systemen e.d. die ten grondslag liggen aan en/of worden gehanteerd bij de uitvoering van de werkzaamheden door abend IT BV, alsmede werken, rapporten, adviezen e.d. die niet zijn ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

10.4 abend IT BV staat ervoor in dat de door haar bij uitvoering van haar werkzaamheden aangewende werken, know-how, methoden en systemen geen inbreuk maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom of een daarmee op één lijn te stellen recht van derden.

Artikel 11: Medewerkers

11.1 Zowel abend IT BV als de klant zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede wordt begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijk geringe waarde of die, voor zover de klant daarvoor richtlijnen hanteert, aan die richtlijnen voldoen.

11.2 Het is partijen toegestaan met medewerkers van de andere partij, die op eigen initiatief bij hen solliciteren, een gesprek aan te gaan, doch zijn gehouden de andere partij daaromtrent in te lichten als men een zodanige medewerker een dienstverband wenst aan te bieden.

Artikel 12: Overmacht

12.1 De ene partij is niet aansprakelijk jegens de andere partij voor de niet-nakoming of enige tekortkoming in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden indien en voor zover de niet-nakoming door de ene partij van diens verplichtingen het gevolg is van overmacht, stakingen daaronder begrepen. De met deze verplichtingen van de ene partij corresponderende verplichtingen van de andere partij worden gedurende het voortduren van de overmacht opgeschort.

12.2 Onder overmacht wordt niet begrepen de niet-nakoming door een derde van diens verplichtingen jegens de betrokken partij, tenzij deze partij aantoont

dat die niet-nakoming het gevolg is van overmacht (als bedoeld in deze overeenkomst) zijdens die derde.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 Partijen zijn alleen gebonden aan afspraken ter zake van de uitvoering van werkzaamheden in aanvulling op deze voorwaarden, indien en voor zover deze schriftelijk met instemming van beide partijen zijn vastgelegd. Ook wijzigingen van afspraken zijn eerst bindend na schriftelijke vastlegging met wederzijds goedvinden.

13.2 Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarde(n) niet van toepassing zou (den) zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

13.3 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden worden ontbonden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden zoveel als mogelijk onverminderd in stand, tenzij zulks naar uitsluitend oordeel van abend IT BV onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten met abend IT BV worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit, dan wel verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst of deze voorwaarden of enige daarop gebaseerde overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd rechter.

Artikel 15: Deponering voorwaarden

Aan deze Voorwaarden kan worden gerefereerd als Algemene Voorwaarden abend IT BV. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30258751.